Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Hồng Giang

Hồng Giang - Lục Ngạn - Bắc Giang
0974969658
thhonggiang1@gmail.com